Menu
Log in

 華府台灣同鄉會

    Taiwanese Association of America Greater Washington 

                        Chapter華府台灣同鄉會歷任正副會長

Past Chapter Presidents and Vice-Presidents

Baltimore-Washington TAA
PresidentVice-President
1967

Norman Chen

陳淮崇


N/A
1968

Kenneth C. Yang

楊基焜


N/A
TAA Greater Washington Chapter
PresidentVice-President
1969

Frederic Wang

王穎裕


N/A
1970

Conald C. Chen

陳哲仁


N/A
1971

Vincent C. Lai

賴經都


N/A
1972

Kenneth Chang

張學賢


N/A
1973

George C. Pan

潘昭治


N/A
1974

Leo Y. C. Chiang

江應鐘


N/A
1975

Andrew Y. Lee

李友義


N/A
1976

Wen-Po Tsai

蔡文博


Zurnpeeng Ngg

黃俊平1977

Tan S. Chen

陳唐山


N/A
1978

Wilbur W. Chen

陳文源


S. C. Chen

陳秀智1979

William K. Chung

鍾桂榮


N/A
1980

Cady C. Chung

鍾俊成


N/A
1981

Liu-Hsiung Chuang

莊六雄


N/A
1982

Ai-Jeng Lin

林愛仁


Bernard Tsai

蔡武男1983

Jim Lee

李界木


Kuang Y. Lin

林光源1984

Kuang Y. Lin

林光源


G. F. Lin

林高峰1985

Yea-Tung Hung

洪耀東


Shien S. Perng

彭賢森1986

Shien S. Perng

彭賢森


Henry H. Yu

游宏仁1987

Edward H. Lee

李賢淇


Henry H. Yu

游宏仁1988

Carol Huang

陳春華


Jason Huang

黃仁宗1989

Jason Huang

黃仁宗


Hertz Huang

黃  河1990

Hertz Huang

黃  河


Helen K. Huang

許桂棠1991

Helen K. Allen

趙夏蓮


Kuo-Chang Jang

簡國璋1992

Tai L. Huang

黃泰郎


George Chang

張佐本1993

Edward H. Lee

李賢淇

《  總協調人 》
1994

Bill Wu

吳倍茂


Chong-Chou Lee

李宗洲1995

Ming H. Chow

周明宏


Paul B. Hshieh

謝博六1996

Ing-Hour Lin

林英侯


Kuei-Ling Wang

陳桂鈴1997

Ching-San Huang

黃慶三


Robert Chou

周仕培1998

Robert Chou

周仕培


Fu-Lian Hsu

許福連1999

Fu-Lian Hsu

許福連


Alice Tuan

段春黎2000

Jake Tung

董宏雄


Eugene Wei

魏靖松2001

Rong C. Shieh

謝榮春


Chiao Jung Wang

王巧蓉2002

Hsin-Chi Huang

黃信治


Chi-Shung Cheng

鄭志雄2003

zurnpeeng ngg

黃俊平


Gaines C. S. Ho

何鎮山2004

Tom Y. Yang

楊玉同


Min-Yi Chang

張敏儀2005

Mei Huang

黃美月


Yi-Der Chen

陳義德
PresidentVice-President
2006

Mei-Chin van der Wees

陳美津


Zei-Pao Huang

陳瑞寶2007

Koklioong Loa

賴國龍


Kuan-tsae Huang

黃光彩2008

Kwei- Yang B. Chang

張貴洋


Charles Tsai

蔡孝鑫2009

Janice Chang

吳玉琴


Mei Lih Chiang

陳美麗2010

Paul B Hshieh

謝博六


Sam Huang

黃興貫2011

Sam Huang

黃興貫


Li-Ing Liu

劉麗英2012

Li-Ing Liu

劉麗英


Salem Liang

梁史恒2013

Hung-Bin Ding

丁弘彬


Jen-Jen Chen

黃珍珍2014

Jen-Jen Chen

黃珍珍


Eileen Lin

林妤真2015

Charles Kuo

郭超喻


Xing-Xiang Liu

劉信翔2016

Mei-Ling Liou

劉美齡


Szu-Ying Chen

陳思穎2017

Shih-Chieh Tsao

曹世杰


Lili Chen

林麗莉2018

Minze Chien

簡明子


Kuei-Ling Chen

陳桂鈴

 Taiwanese American Association Great Washington Chapter (TAAGWC) is a 501 (c) 6 non-profit organization.                        PO BOX 4888  Rockville, MD 20850


Powered by Wild Apricot Membership Software